Překlady a lokalizace, díl 2. – stylová pravidla

Zatímco minule jsme mluvili o češtině a psaní obecně, nyní se podíváme na doporučení specifická pro překlady softwarových produktů. Samozřejmě je lze (po patřičném uvážení) aplikovat i na jiné překlady – třeba článků nebo oficiálních dokumentů. Zopakuji, že hlavním zdrojem informací je Czech Style Guide společnosti Microsoft, dále vycházím ze zkušeností z vlastní skromné překladatelské činnosti a hlavně jazykových korektur.

Jazykové zvyklosti

Zásadní fakt, s kterým je třeba se při překládání smířit a mít jej stále na paměti, je, že čeština má jiné jazykové zvyklosti než angličtina. Netýká se to samozřejmě jen pravopisu, ale i větné stavby a rozdílných frází. Zvyklosti jsou dány stoletími vývoje, neustále se mění a nemusí se nám líbit, ale měli bychom je respektovat. Pod celým tímto článkem je jedna zásadní nosná myšlenka – přirozenost a srozumitelnost přeloženého textu. Zapojte při tvorbě svůj přirozený jazykový cit a zkuste si překlad zpětně přečíst a vyhodnotit, zda se čte plynule a nepůsobí křečovitě. Následující souhrn pravidel v tom může pomoci.

 • Není možné přeložit „To do X, do Y“ jako „Pro X udělejte Y“.
  • Jako přirozenější se doporučuje použít podmínkovou větu: „Chcete-li X, udělejte Y.“
 • Příslovečná určení na počátku věty se v češtině neoddělují čárkou.
  • „In WPF and Silverlight, most events are…“
 • U časových údajů je možná častá změna z jednotného na množné číslo, a to dokonce v několika tvarech (1 minuta / 2 minuty / 5 minut). U software, kde se hodnota dynamicky mění, je lepší použít pro značku jednotky zkratku (min.).
 • Anglický text nerozlišuje pohlaví, tuto neutrálnost je třeba zachovat i v překladu. Řešením může být jiná formulace nebo 2. osoba množného čísla.
  • „You were disconnected.“ = „Byli jste odpojeni.“ (nebo „Připojení bylo ukončeno.“)
 • Druhá osoba množného čísla se používá také při oslovování uživatele (pokud není možné se mu vyhnout).
 • Není příliš vhodné používat rozkazovací způsob (pokud se ovšem nejedná o návod nebo sled kroků).
  • „Read more…“ = „Další informace“ (nikoliv „Přečtěte si více“)
 • Striktní sloveso „muset“ je doporučeno překládat jemnějšími varantami.
  • „je nutné“, „je potřeba“, „doporučujeme“…
 • Myší se klikne, na klávesnici se stiskne klávesa.
 • Anglické „and“ oddělující položky výčtu se většinou překládá jako „nebo“.
  • „You can use standard commands, such as Copy, Paste and Cut.“ = „Je možné použít standardní příkazy, jako například Kopírovat, Vložit nebo Vyjmout.“
 • Naproti tomu „or“ znamená většinou „a“, případně „ani“, někdy také „neboli“ – rozhodující je význam textu.
  • „Don’t cut or copy text.“ = „Nekopírovat ani nevyjímat text.“
 • Kombinace „and/or“ se překládá jako „nebo“ (výjimku tvoří právní texty, kde je potřeba zachovat absolutní přesnost a přeložit dvojspojku jako „a/nebo“).
 • Nebo se nikdy nesmí vyskytnout na začátku věty.
  • Or, you can change…“ = „Další možností je změna…“

Slovosled

Slovosled v češtině je sice do jisté míry volný, ale přesto má několik zásad. Základem je správné pochopení původního textu a jeho převedení beze změny faktického významu.

 • Neshodné přívlastky, které se nemění spolu s řídícím podstatným jménem, stojí obvykle až za ním.
  • „… calls the LogOn method…“ = „… zavolá metodu LogOn… “ (nikoliv „Zavolá LogOn metodu…“)
 • Výjimku tvoří ustálená spojení:
  • „IP adresa“
  • „beta verze“
  • „proxy server“ (a další spojení obsahující „proxy“)
  • „online služby“ (a další spojení obsahující „online“ nebo „offline“)
 • Obvyklý je tzv. objektivní slovosled, kdy na začátku stojí známé skutečnosti, vyplývající z předchozích vět nebo z kontextu, a na konci nová fakta.
  • „Při zápisu do souboru došlo k chybě.“ (nikoliv „Došlo k chybě při zápisu do souboru.“)
 • Je třeba dbát na to, aby zůstal zachován důraz dle původního významu; neměnit překladem význam textu.
  • Porovnejte:
   „Uživatelé často klikají na tlačítka.“ (neklikají na seznamy nebo textová pole, klikají na tlačítka)
   „Na tlačítka často klikají uživatelé.“ (ne vývojáři nebo testeři, ale uživatelé)

Nadbytečné prvky

Měřítkem kvality překladu by měla být hlavně srozumitelnost spolu se zachováním faktické správnosti. Podstatné jsou oba parametry – při soustředění na přesné informace není přípustné zanedbat jednoduchost a plynulost.

Porovnejte tyto dvě věty:

Chybně
Jde o objekt, který byl, dříve než byl upraven, shodný s ostatními objekty, které se nachází ve stejné složce.

Správně
Jde o objekt shodující se před úpravou s ostatními objekty ve stejné složce.

Informační hodnota totožná, první věta ji ovšem předává neskutečně komplikovaně.

Vedle nadbytečného dělení vět je častým nedostatkem používání nadbytečných výrazů (osobně tomu říkám „slovní trojobal“). Angličtina má ve zvyku se často opakovat (ať už jde o podmět mezi sousedními větami nebo stejnou informaci uvnitř jedné věty), v češtině jsme na to mnohem citlivější. Style Guide k tomu říká následující:

Chybně
Po oddělení poddokumentu od hlavního dokumentu zůstává tento poddokument stále uložen ve stejné složce jako před oddělením.

Správně
Po oddělení poddokumentu od hlavního dokumentu zůstane poddokument uložen v původní složce.

Do kategorie nadbytečnosti spadají také přivlastňovací zájmena. V původním textu se mohou vyskytovat hojně, při lokalizaci bychom se měli snažit je redukovat, protože narušují neutrálnost textu a mohou působit nepřirozeně.

Save all your files and restart your computer.

Chybně
Uložte všechny své soubory a restartujte svůj počítač.

Správně
Uložte všechny soubory a restartujte počítač.

Je-li nutné přivlastňovací zájmeno použít, je třeba dbát na jeho správný tvar. Jakmile přivlastňovaná věc patří věci/osobě, která je ve větě podmětem, osobní přivlastňovací zájmena („můj“, „tvůj“, „jeho“, „její“, „váš“…) se nahrazují zvratným „svůj„. Výjimkou jsou případy, kdy nejsou podmět a vlastník totožné v celém rozsahu nebo je třeba vlastnický stav zdůraznit vůči jinému vlastníku. Často se osobní přivlastňovací zájmeno používá také v textech, kde má za cíl vznik dojmu individualizovaného oslovení („Odeberte prosím vaši kartu.“). Tento výskyt není hodnocen jako mluvnicky správný. (Více o konkurenci přivlastňovacích zájmen najdete v jazykové příručce ÚJČ.)

Enter your password in the text box.

Chybně
Do textového pole zadejte vaše heslo.

Správně
Do textového pole zadejte své heslo.

Zkrátka – výsledná formulace by měla znít přirozeně a číst se plynule, „netahat za oči“.

Stylová pravidla

Přípony názvů souborů se píší bez tečky a velkými písmeny („Readme je soubor typu TXT.“).

Ovládací prvky mají svůj typ, který je třeba uvést, přestože jej originál často vynechává (jsou jimi např. klávesa, políčko, tlačítko, příkaz, nabídka, textové pole apod.). Není-li možné určit, o jaký typ ovládacího prvku se jedná, jsou přípustné alternativy možnost, položka nebo volba.

Press F1 to open help.

Chybně
Stisknutím F1 spustíte nápovědu.
Stiskněte F1 pro otevření nápovědy.
Pro otevření nápovědy stiskněte klávesu F1.

Správně
Stisknutím klávesy F1 spustíte nápovědu.

Zástupné názvy

Skloňovat nepřekládané názvy produktů společnosti Microsoft je nepřípustné, proto Style Guide uvádí seznam zástupných názvů, které jé možné skloňovat:

 • systém
  • Windows Server, Office, SQL Server, Exchange Server
 • aplikace
  • Access, Excel, Outlook, Outlook Express, Outlook Web Access, PowerPoint, Word, Internet Explorer, Visual Basic, Visual C++, Visual InterDev, Visual SourceSafe, Visual FoxPro, FrontPage, FrontPage Express, Publisher, Project, Exchange – v případě klienta, Photo Editor, PhotoDraw, Team Manager, Binder, InfoPath, Groove, OneNote
 • program
  • Chat, NetMeeting, WordPad, Map, Equation Editor, MSInfo, Wallet, Konverzace, Tabule, ScanDisk, Dr. Watson, NetShow, Fax, Mail, Query, Schedule+, Rychlé hledání, Přehrávač záznamů, Windows Media Player, Průzkumník, Poznámkový blok, Telefon a všechny malé funkčně jednodušší programy
 • nástroj
  • DriveSpace, Kompresní agent a vše, co je v originále nazýváno tool, utility
 • sada
  • Office Basic, Office Standard, Office Professional, Office Developer, Office Home and Student, Office Small Business, BackOffice, Visual Studio, Windows Plus!, Works, ValuPack, Option Pack, Internet Explorer Administration Kit a vše, co v originále v názvu obsahuje slovo Kit nebo Suite
 • služba
  • Internet Information Services, Message Queueing Services, DHCP Service, Indexing Service, DNS Service, Clustering Service, Terminal Services, DirectX Media a vše, co v originále v názvu obsahuje slovo Service, Services
  • Nicméně služby operačního systému a dalších lokalizovaných produktů jsou lokalizovány (vyjma názvů chráněných ochrannými známkami nebo odkazujících na nelokalizované názvy produktů). Např.: IIS = Internetová informační služba, MQS = služba Řízení front zpráv, IS = služba indexování apod.
 • aktualizace
  • Service Pack
 • rozšíření
  • FrontPage Server Extensions, Office Server Extensions a vše, co v originále v názvu obsahuje slovo Extensions
 • rozhraní
  • DirectX, API, TAPI, ISAPI, MAPI, WinSock, NetBIOS, ADO, RDO, .NET Framework
 • technologie
  • Windows Media, .NET – dle Style Guide není nadále přípustné hovořit o platformě .NET, nicméně ani oficiální web a glosář nejsou v tomto zcela jednotné
 • prohlížeč
  • PowerPoint Viewer, Internet Explorer  – preferované zástupné slovo je však aplikace

Poznámky:

 • Slovo Microsoft lze z názvu vypustit, pokud se nejedná o ochrannou známku produktu.
 • Zástupný název je dovoleno vypustit u názvu operačního systému Windows, přesto není možné slovo Windows ani názvy produktů skloňovat.
  • „This feature is no longer supported in Windows Vista.“ = „Ve Windows Vista již tato funkce není podporována.“
  • „Benefits of Windows Server 2008“ = „Výhody systému Windows Server“ (nelze „Výhody Windows Serveru“, protože skloňuje název produktu)
 • Řada Office je od verze 2003 označována souhrnně jako systém. Slovo sada je vyhrazeno pro sadu aplikací dodávanou jako specifická skladová jednotka.
  • sada Office Professional
  • systém Microsoft Office
 • Označit SQL Server nebo Exchange Server jako „server“ není chyba, ale doporučuje se „systém“.

Software

Přímo pro lokalizaci aplikací je ve Style Guide vyčleněna celá jedna sekce, která obsahuje instrukce pro překládání prvků uživatelského rozhraní, chybových zpráv a dalších drobnějších součástí každé aplikace. Obsahem těchto podsekcí jsou hlavně ukázkové příklady, takže nemá smysl je zde kopírovat.

Veselé jsou pak instrukce k české výslovnosti v audio nahrávkách („vé vé vé majkrosoft kom lomeno c z e“).

Zdroje

Czech Style Guide, Microsoft Corporation, 11. září 2008 – http://www.microsoft.com/language/en/us/download.mspx

Internetová jazyková příručka, Ústav pro jazyk český AV ČR – http://prirucka.ujc.cas.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *