Překlady a lokalizace, díl 1. – obecná jazyková doporučení

Lokalizujete software, překládáte odborné články nebo třeba čerpáte z anglických zdrojů? Microsoft připravil sadu doporučení, jak správně přenášet informace o svých produktech mezi jazyky. Dokument se jmenuje Czech Style Guide (ke stažení odtud) a přijde vhod nejen při lokalizaci software do naší mateřštiny, ale i při překladech různých článků nebo dokumentace, kde pomůže udržet jednotnou formu.

Text je ve formátu nápovědy HTML (tedy s příponou CHM) rozdělen na dvě hlavní části – Obecná pravidla pro lokalizaci a Styl a pokyny pro jednotlivé typy projektů. Všechna pravidla jsou vydatně doplněna příklady ve stylu: „správně – chybně“, takže je možné je velmi rychle dostat do krve.

Při korekturách překladů jsem často narazil na problémy, které právě tato doporučení zmiňují. Chcete-li se jim vyhnout a udržet své texty konzistentní a lépe čitelné, berte tento (a následující) článek jako jakési shrnutí nejpodstatnějších prvků, na které se zaměřit.

Obecná jazyková pravidla

První část neslouží pouze jako kopie pravopisné příručky, ale obsahuje i cenná typografická pravidla. Narozdíl od obecné knihy o typografii nebo Pravidel českého pravopisu jsou příklady cíleny na softwarové produkty společnosti Microsoft. Pokusím se ze zkušeností dát dohromady věci, v kterých se často chybuje, a doplnit je příklady.

 • Pokud má číselný údaj numerickou a alfabetickou část, nijak se nedělí. Správně je tedy:
  • „3,5palcová disketa“ (ale „disketa 3,5 palce“)
  • „podporovány jsou 32bitové procesory“ (ale „procesor využívá 32 bitů“)
 • Čárka se nepíše před spojkami a, i, ani, nebo a či v poměru slučovacím. O poměr slučovací se jedná například při výčtu prvků nebo při volbě z rovnocenných variant.
 • Před než, jak a jako se čárka píše v případě, že uvozují větu.
  • „metoda A je rychlejší, než kdybychom použili metodu B“ (ale „metoda A je rychlejší než metoda B“)
 • Pokud spojka jako uvozuje doplnění (nevětný příklad), čárka se před ní také píše.
  • „řízené jazyky, jako C# nebo VB.NET, mají odlišnou správu paměti“
 • Dvojtečka se píše za úvodní větou nebo nadpisem, který uvádí seznam nebo výčet položek a netvoří úplnou větu.
 • Za dvojtečkou, která odděluje neodsazený nadpis (chybové zprávy, upozornění apod.), musí další věta začínat velkým písmenem.
  • „Chyba: Zadaná data nejsou platná.“
 • Uvozovky se v některých případech v originále používají ke zdůraznění názvu souborů nebo ovládacích prvků. V lokalizované verzi se nedoporučuje je používat.
 • V uživatelském rozhraní jsou tři tečky (…) vyhrazeny pro příkazy, které otvírají dialogové okno. Znak výpustky se nedoporučuje používat vůbec. V textu článku toto omezení samozřejmě neplatí.
 • České datum se píše v pořadí den, měsíc, rok. Krátký, číselný tvar odděluje prvky tečkou a mezerou. Doplňující nuly se nepíší.
  • „20. 1. 2010“
  • „20. ledna 2010“
 • Narozdíl od obecných pravidel pro zápis času se při lokalizaci software doporučuje oddělovat hodiny, minuty a vteřiny dvojtečkou. Desetinná část vteřiny je pak oddělena čárkou. Je také vhodné slovně určit jednotky.
  • „23:55 hodin“
  • „55:21 minut“
  • „21,16 sekund“
 • Klávesové zkratky se oddělují znakem plus (+) bez mezer.
  • „Ctrl+Alt+Del“
 • Mluvíme-li o klávesách, je třeba mít na paměti, že Enter není Return a Esc není Escape.
 • Položky seznamů by měly gramaticky a stylově navazovat na nadpis seznamu (jeho úvodní větu).
 • Telefonní čísla je doporučeno dělit do skupin oddělených mezerou. Česká telefonní čísla mají devět číslic a dělí se na tři části po třech.
  • „+420 736 123 456“
 • Iniciálové zkratky se neskloňují, v textu je předchází zástupné podstatné jméno, které určuje jejich význam.
  • „přenos pomocí protokolu FTP“ (ale „IP adresa“ – výjimka)
 • Pokud není hodnota od značky jednotky oddělena mezerou, jedná se o přídavné jméno.
  • „2B = dvoubajtový“ (ale „2 B = dva bajty“)
 • Osobní doporučení na závěr: netvořte vlastní zkratky, používejte raději pouze ty ustálené. Pro čtenáře je pak tok textu plynulejší a přirozenější.
  • „atd.“, „apod.“ (ale ne třeba „ptž.“)

Podkapitoly této části obsahují navíc tabulku názvů barev (od AliceBlue po YellowGreen) spolu s jejich ukázkami, seznam standardních překladů některých termínů, které nemají jedinečný český význam (např. cursor = ukazatel myši nebo kurzor v režimu zápisu textu), a nakonec zakázané termíny a jejich správnou podobu. Dočteme se tak například, že:

 • firma Microsoft je správně společnost Microsoft,
 • exportování je export,
 • instalátor je instalační program,
 • na počítač, na počítači je do počítače, v počítači,
 • restart je restartování,
 • řádka je řádek,
 • stornovat je zrušit,
 • vteřina je sekunda,
 • apod…

Tolik první díl, druhý bude mnohem upovídanější – podíváme se na pravidla volby stylu při lokalizaci.

Zdroje

Czech Style Guide, Microsoft Corporation, 11. září 2008 – http://www.microsoft.com/language/en/us/download.mspx

Internetová jazyková příručka, Ústav pro jazyk český AV ČR – http://prirucka.ujc.cas.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *